Kategorier
Återvinning

Deponi i Stockholm – kvittblivning av rester

Lite tillspetsat kan en deponi betraktas som en begravningsplats för sådant material som inte kan återvinnas. Kontakta en deponi i Stockholm innan du åker dit.

Hushåll och industrier producerar en mängd restprodukter som vi vill bli kvitt på ett eller annat sätt. Under många år lämnades det mesta osorterat till en soptipp och där täcktes resterna över. Men vi kan inte fortsätta att bygga sopberg. Idag inriktar vi oss mer och mer på att inrätta ett cirkulärt ekonomiskt system.

Restprodukter ska i största möjliga utsträckning återvinnas och användas vid produktion av nya produkter. Vi har utvecklat sofistikerade system för källsortering redan i hushållen och återvinningsföretag investerar i maskiner för sortering av inkomna sopor. Matavfall tas om hand och rötas till biogas. Schaktmassor kan behandlas och återanvändas som odlingsjord.

Deponi i Stockholm – en slutstation

När alla ansträngningar gjorts för att återvinna restprodukter, finns det ändå material som inte kan återanvändas. Det kan handla om jordmassor som kontaminerats med gifter. I några fall går det inte att sortera farliga och ofarliga rester. Det blir alltså nödvändigt att slutförvara sådana rester på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärder måste exempelvis göras för att giftigt lakvatten från en deponi inte ska påverka grundvattnet, och deponin måste täckas över på ett lämpligt sätt.

En deponi kan ses som en slutstation för restprodukter, men ett företag som ansvarar för en deponi måste veta vad som slutförvaras. Den som ska lämna material till en deponi måste därför göra en föranmälan och en deklaration över vad som lämnas.